Thẻ: Các hệ điều hành có thể dùng trên Macbook?

MacBook dùng hệ điều hành gì? Các hệ điều hành có thể dùng trên Macbook?

Trong các hệ điều hành phổ biến như Windows, Linux hay macOS,… thì MacBook dùng hệ điều hành gì? Thực tế Macbook đang chạy trên hệ điều hành macOS được phát triển và tối ưu bởi Apple Inc. Hệ điều hành...